Menu List

TopFried Rice

 • 101. Plain Fried Rice
  (Sm.) 3.25
   (Lg.)  5.75
 • 25. Roast Pork Fried Rice
  (Sm.)5,25
   (Lg.) 8.25
 • 26. Chicken Fried Rice
  (Sm.)5,25 
   (Lg.)  8.255
 • 27. Vegetable Fried Rice
  (Sm.)5.25
   (Lg.)  8.25
 • 28. Shrimp Fried Rice
  (Sm.5.25
   (Lg.)  8.95
 • 29. Beef Fried Rice
  (Sm.)5.25 
   (Lg.) 8.95
 • 30. House Special Fried Rice
  (Sm.) 5.95 
   (Lg.)  9.25